Personvernerklæring for Inotek AS

1 Innledning

Når du bestiller våre tjenester, besøker vår nettside eller på annen måte er i kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om hvilke person-opplysninger vi behandler, formålet med behandlingen og dine rettigheter knyttet til slik be-handling. Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Inotek AS.

2 Vår behandling av personopplysninger

Nedenfor følger en oversikt over de personopplysninger vi behandler og vårt formål og grunnlag for slik behandling:
 1. For å kunne besvare henvendelser som kommer inn til oss registrerer vi navn, kontaktin-formasjon og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke, samt vår berettigede interesse i slik behandling der dette anses nødvendig for å kunne hjelpe deg med din forespørsel.
 2. For å kunne inngå, administrere og oppfylle avtaler om leveranse av tjenester registrerer vi navn, kontaktinformasjon, betalingsinformasjon, hvilken eiendom oppdraget er knyt-tet til, nærmere informasjon om eiendommen samt eventuell øvrig korrespondanse knyttet til oppdraget. Behandlingen skjer på grunnlag av din avtale med oss, samt vår be-rettigede interesse i slik behandling for å kunne inngå, administrere og oppfylle våre kundeavtaler.
 3. For å kunne inngå og administrere avtaler med våre samarbeidspartnere og underleve-randører registrerer vi kontaktpersonen(e)s navn, kontaktinformasjon samt eventuell øv-rig korrespondanse knyttet til inngåelse og oppfyllelse av avtalen. Behandlingen skjer på grunnlag av den avtalen som er inngått med oss, samt vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne inngå og administrere våre samarbeids- og leverandøravtaler.
 4. For å kunne sende ut markedsføring og informasjon om våre tjenester benytter vi navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke, eller vår berettigede interesse i slik behandling dersom du har et eksisterende kundeforhold hos oss.
 5. Ved henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger oss hos registrerer vi navn, kontaktinformasjon, din CV, søknad, attester, referanser og øvrige innsendte opplysning-er om deg. Behandling skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt ved å søke stilling-en, samt vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne administrere våre ansettelsesprosesser.
 6. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler og hvilke innstillinger du kan gjøre i nettleseren her: [lenke til retningslinjer for informasjonskapsler].
 7. Vi benytter tredjeparters sosiale medieplattformer, herunder Facebook, Instagram og LinkedIN. Disse er underlagt de sosiale medieplattformenes personvernerklæring, og vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse. Når du besøker våre sider i sosiale me-dier samler den sosiale medieplattformen inn personopplysninger som benyttes til å ut-arbeide statistikk. Vi har ikke tilgang til de personopplysningene som samles inn, men vi får tilgang til anonymisert statistikk som er utarbeidet av den sosiale medieplattformen på basis av de innsamlede opplysningene. I enkelte sammenhenger kan vi ha et delt be-handlingsansvar med den sosiale medieplattformen. Dette gjelder f.eks. dersom du leg-ger ut noe på sidene våre, kommenterer innhold på siden eller sender oss en privat melding via disse plattformene. I disse tilfellene gjelder vår personvernerklæring for vårt behandlingsansvar.

3 Utlevering til andre

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunn-lag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag er ditt samtykke eller avtale med oss, eller en lovpålagt plikt til å utlevere informasjonen.

Vi bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

4 Lagringssted

Vi lagrer personopplysningene på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

5 Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen som beskrevet i punkt 1, eller lovpålagte plikter, for eksempel plikter etter regnskaps- og bokføringsloven.

Kontaktinformasjon og andre personopplysninger vil så langt mulig holdes oppdatert og korrekt, og slettes når de ikke lenger er relevant.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil slettes når samtykket opphører eller trekkes tilbake, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid.

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.

6 Beskyttelse og informasjonssikkerhet

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte og underleverandører som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, blant annet for å unngå at personopplysninger kommer på avveie.

7 Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter med hensyn til de personopplysninger vi behandler om deg:

 • Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg
 • Korrigering: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert
 • Trekke tilbake samtykke eller be oss om å begrense behandlingen: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger eller be oss om å begrense behandlingen
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen virksomhet, i den grad dette er praktisk mulig og i samsvar med norsk rett
 • Sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold, med de begrensninger som følger av punkt 5
 • Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg.

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på post@inotek.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med denne personver-nerklæringen eller at vi på annen måte bryter personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. For kontaktinformasjon og nærmere informasjon om klageadgangen, se www.datatilsynet.no.

8 Endringer

Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli publisert på vår nettside.

9 Kontaktdetaljer

For spørsmål til denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Inotek AS
Agnes Torg 18
3290 Stavern
post@inotek.no