Betingelser
GENERELLE LEVERINGSVILKÅR  

1. INNLEDNING

1.1 Disse generelle leveringsvilkårene («Leveringsvilkårene») gjelder for leveranser av innovativ teknisk tilstandskontroll av bygg som nærmere beskrevet på https://inotek.no/Tjenestene«).

1.2 Tjenestene leveres av Inotek AS, org. nr. 928 727 920 («Leverandøren»). Den som kjøper Tjenestene er definert som «Kunden».

1.3 Leverandøren har rett til å endre Leveringsvilkårene. Oppdatert versjon av Leveringsvilkårene skal til enhver tid være tilgjengelig på https://inotek.no/betingelser.

2. BESTILLING OG AVTALEINNGÅELSE

2.1 Avtale om levering av Tjenestene («Avtalen«) er inngått når Leverandøren har sendt Kunden en skriftlig ordrebekreftelse («Ordrebekreftelsen«) som bekrefter Kundens bestilling. Bestilling skal foretas på https://inotek.no/. Ordrebekreftelsen sendes til den e-postadressen Kunden har oppgitt ved bestilling.

3. LEVERANDØRENS PLIKTER

3.1 Leverandøren skal utføre Tjenestene som nærmere angitt i Ordrebekreftelsen, i tråd med høy faglig standard og det til enhver tid gjeldende regelverk. Tjenestene skal resultere i en rapport basert på Kundens bestilling (energirapport, energi- og tilstandsrapport etc.), som oppsummerer Leverandørens funn og anbefalinger. Ved Kundens mottak av slik rapport anses Tjenestene levert.

3.2 Leverandørens rapporter og termografering skal så langt det er naturlig utføres i henhold til relevante kontraktstandarder innenfor de respektive fagområdene, som nærmere angitt i rapportene.

3.3 Leverandørens rapporter er basert på de forhold Leverandøren har kartlagt ved hjelp av termografering og øvrig informasjonsinnhenting, og de funn og anbefalinger som fremgår av rapportene er basert på Leverandørens skjønnsmessige analyser og estimater. Leverandøren kan ikke garantere at rapportene er fullstendige og uten feil.

4. KUNDENS PLIKTER

4.1 Kunden skal i tråd med Leverandørens anvisninger beskrevet i ordrebekreftelsen gjøre forberedelser i forkant av energikartlegging ved å lukke vinduer mv. Kunden skal for øvrig bistå og legge til rette for at Tjenestene kan leveres som forutsatt.

4.2 Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle Leverandøren om forhold som kan får betydning for utførelsen av Tjenestene. Slikt varsel skal sendes som angitt i punkt 11.

5. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

5.1 Kunden skal betale vederlag i henhold til Leverandørens gjeldende prisliste Vederlaget skal betales ved bestilling av Tjenestene.

6. AVLYSNING ELLER UTSETTELSE

6.1 Leverandøren forbeholder seg retten til å avlyse Tjenestene dersom det anses nødvendig for å overholde gjeldende regelverk, som følge av ressursmangel, eller annet. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom dronefotografering ikke kan gjennomføres på grunn av nærhet til lufttransport eller det av andre grunner foreligger områderestriksjoner, eller på grunn av mangel på tilgjengelige dronepiloter.

6.2 Leverandøren forbeholder seg retten til å utsette utførelsen av Tjenestene, f.eks. dersom værforholdene gjør det nødvendig å utsette dronefotograferingen.

6.3 Ved avlysning av Tjenestene vil betalt vederlag refunderes Kunden. For øvrig skal ikke avlysning eller utsettelse av Tjenestene etter dette punkt 6 gi Kunden rett til misligholdsbeføyelser.

7. MANGLER

7.1 Det foreligger en mangel ved leveransen dersom Tjenestene på grunn av forhold på Leverandørens side ikke blir utført som forutsatt i punkt 3.

7.2 Dersom Kunden mener det foreligger en mangel ved leveransen må han reklamere innen 10 dager etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Etter utløpet av denne fristen bortfaller Kundens rett til å gjøre mangelen gjeldende overfor Leverandøren.

7.3 Mangler i leveransen skal korrigeres av Leverandøren uten kostnad for Kunden. Kunden har ikke rett til å reise andre krav mot Leverandøren som følge av mangler ved leveransen.

8. EIENDOMSRETT TIL DATA

8.1 Leverandøren skal beholde eiendomsretten til alle data som genereres under utføring av Tjenestene, og kan fritt benytte disse til andre formål så langt det er tillatt under gjeldende regelverk.

8.2 Kunden gis bruksrett til de data som fremgår av Leverandørens rapporter. Kunden har ikke rett til å gjøre endringer i rapportene.

9. PERSONVERN

9.1 Tjenestene inkluderer dronefotografering som kan innebære innsamling av personopplysninger, for eksempel ved at identifiserbare personer, bilnummer e.l. kommer med på bildet. For å kunne levere Tjenestene behandler Leverandøren også enkelte personopplysninger om Kunden. Leverandøren behandler slike personopplysninger i tråd med gjeldene personvernlovgivning og Leverandørens personvernerklæring, tilgjengelig på inotek.no/personvern.

9.2 Kunden skal så langt det er praktisk mulig søke å varsle tilstøtende naboer om at det vil foretas dronefotografering, og at nærmere informasjon kan finnes på Leverandørens personvernerklæring på inotek.no/personvern.

10. ANSVARSBEGRENSNINGER

10.1 Leverandørens ansvar er begrenset til å utføre Tjenestene i henhold til punkt 3.

10.2 Leverandørens rapporter er basert på Leverandørens skjønnsmessige analyser og estimater, og Leverandøren tar ikke ansvar for at rapportene gir et fullstendig bilde av byggets tilstand og/eller energitap, om anbefalte tiltak, kalkyle for utbedring og estimert energibesparelse er tilstrekkelig og adekvat, eller om rapportene for øvrig er fullstendige og uten feil. Kundens bruk av vurderingene og anbefalingene i rapportene skal skje på Kundens eget ansvar.

10.3 Leverandørens ansvar under Avtalen er i alle tilfeller begrenset til Kundens dokumenterte, direkte tap og skal ikke overstige Avtalens vederlag. Leverandøren er under ingen omstendighet ansvarlig for Kundens indirekte tap eller konsekvenstap.

11. KOMMUNIKASJON OG VARSLER

11.1 Kundens henvendelser til Leverandøren, herunder varsler i henhold til punkt 4,2, skal sendes til:
 
InoTek AS
Agnes Torg 18, 3290 Stavern / post@inotek.no

11.2 Leverandørens henvendelser til Kunden skal sendes til den epostadressen Kunden har oppgitt ved bestilling.

12. FORCE MAJEURE

13.1 Avtalen reguleres av norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen som ikke løses ved forhandlinger, skal behandles ved de alminnelige domstoler med Vestfold tingrett som verneting.

13. LOVVALG OG TVISTELØSNING

1.3 Leverandøren har rett til å endre Leveringsvilkårene. Oppdatert versjon av Leveringsvilkårene skal til enhver tid være tilgjengelig på https://inotek.no/betingelser.

Innholdsfortegnelse