FAQ

1. HVA ER ENERGI- OG TILSTANDSKARTLEGGING?

Energi- og tilstandskartlegging er en tjeneste som hjelper alle eiendomsbesittere og leietakere med å lokalisere, identifisere og prioritere avvik i byggets klimaskjerm (vegger, tak, dører, vinduer). Avvik vi eksempelvis finner, kan være helt konkrete energitap som reduserer byggets klimatiske motstandsdyktighet, til mer komplekse fuktutfordringer i kombinasjon med redusert isolasjonsevne.

2. HVORDAN GJENNOMFØRES ENERGI- OG TILSTANDSKARTLEGGING?

Energi- og tilstandskartleggingen deles opp i fire steg:

 1. Bygningssakkyndig i inotek innhenter relevant informasjon om eiendommen, både fra matrikkeldata og kunde. Relevant informasjon kan gjerne være plantegning, areal, byggeår, byggetrinn, innvendig temperatur og annen informasjon som kan være av nytte for kartleggingen.
 2. Godkjente operatører (dronepiloter) termograferer bygningsmassen ved å bruke droner med termiske kameraer. Vi innhenter termogrammer (infrarøde bilder) av byggets klimaskjerm, for å kunne analysere byggets klimatiske motstandsdyktighet. Ofte kan det dreie seg om flere tusen termogrammer som blir hentet inn per eiendom/prosjekt.
 3. Bygningssakkyndig analyserer termogrammene og utarbeider en energi- og tilstandsrapport. Rapporten beskriver funn som er gjort i analysen som blir omtalt som et avvik. For hvert avvik som blir beskrevet, utarbeider ansvarlig bygningssakkyndig et anbefalt tiltak og en anbefalt prioriteringsgrad (apg) på hvert enkelt avvik. Dersom avviket er et energitap, vil det også bli estimert hva energitapet utgjør i kWh, KRONERog kg CO²e.
 4. Energi- og tilstandsrapporten med resultater blir presentert for kunde. Ansvarlig bygningssakkyndig fremlegger Energi- og tilstandsrapporten og beskriver de funn og resultater som er gjort. Dette gjøres for å kvalitetssikre forståelsen av rapporten og samtidig kunne være en sparringspartner for kunden.

3. HVILKEN VERDI HAR ENERGI- OG TILSTANDSRAPPORTEN FOR KUNDEN?

Energi- og tilstandsrapporten er et dokument som kunden kan bruke for å gjennomføre konkrete, energibesparende tiltak i eksisterende bygningsmasse. Rapporten beskriver dokumenterbare avvik i byggets klimaskjerm, som ved utbedring kan bidra til redusert energiforbruk, lavere klimautslipp og en sunnere økonomi. Energi- og tilstandsrapporten er altså et dokument som beskriver tilstanden på byggets klimaskjerm, og bidrar til en bedre drift og forvaltning av bygget.

4. HVA ER FORDELEN MED UTVENDIG TERMOGRAFERING?

Utvendig termografering er langt mer tids- og kostnadseffektivt enn tradisjonell, innvendig termografering. Ved å termografere bygget fra utsiden legges det ikke beslag på kundens tid eller kjernedrift hvor termograferingen også kan gjennomføres utenom arbeidstid. Man trenger heller ikke flytte, hyller, skap o.l. For å få fri sikt til områder som skal termograferes. Utvendig termografering vil også gi et bedre totalbilde over byggets tilstand, både vedrørende klimatisk motstandsdyktighet og fuktutfordringer.

5. NÅR KAN TERMOGRAFERING GJENNOMFØRES?

Termograferingen kan gjennomføres hele året så lenge det er en temperaturforskjell innvendig og utvendig. Om f.eks. utvendig temperatur på dagtid er lik som innvendig temperatur, kan termograferingen gjennomføres på nattestid hvor det ofte er kaldere.

6. HVA ER TYPISKE FUNN I FORBINDELSE MED UTVENDIG TERMOGRAFERING?

Typiske funn i forbindelse med utvendig termografering kan være:

 • Varme- eller kuldetap i forbindelse med redusert isolasjonsevne
 • Redusert tetting i konstruksjonens overganger
 • Feil eller mangler som følge av dårlig håndverk
 • Dårlig tetting rundt vinduer, dører, porter og gjennomføringer
 • Redusert motstandsdyktighet i mekaniske elementer i klimaskjermen (f.eks. dører, vinduer og porter)
 • Fukt i konstruksjonen
 • Lekkasjepunkter på tak
 • Defekte solceller eller solcellepaneler
 • Økt temperatur i forbindelse med solcelleinstallasjon (brannfare)

7. ER DET RISIKABELT Å BRUKE DRONE MED TERMISKE EGENSKAPER?

For å kunne bruke drone i kommersiell sammenheng, i nærheten av tett bebyggelse/industri og befolkede områder, kreves det både godkjenninger og kompetanse. 

Inotek har godkjent operasjonstillatelse til å operere dronesystemer i spesifikk kategori, og bruker kun erfarne og godkjente operatører. Vi har svært strenge internrutiner og sjekklister i forbindelse med våre droneoperasjoner, for å ivareta kundens og publikums trygghet og sikkerhet. I forkant av hvert oppdrag har vi gode varslingsrutiner til myndighetene, et tiltak vi på eget initiativ har iverksatt i forbindelse med økt søkelys på uønsket droneaktivitet. 

8. ER KUNDEINFORMASJON OG INNHENTET DATA TRYGG?

Inotek har solide rutiner vedrørende GDPR, datalagring, lagringssystemer og sletterutiner. Vi har brukt et av Norges fremste advokat hus til å utarbeide interndokumentasjon og avtaler for oss, så våre kunder kan være trygg på at informasjon blir behandlet i henhold til gjeldende lovverk.

Innholdsfortegnelse